ภูเก็ต ปีนี้คุมเข้มเทศกาลถือศีลกินผัก ศาลเจ้า-ม้าทรง ต้องตรวจ ATK - ฉีดวัคซีนครบสองเข็ม 

ภูเก็ต ปีนี้คุมเข้มเทศกาลถือศีลกินผัก ออก 9 มาตรการป้องกัน 3 มาตรการควบคุม ศาลเจ้า-ม้าทรง ต้องปฎิบัติ ตรวจ ATK – ฉีดวัคซีนครบสองเข็ม

กินผักภูเก็ตปีนี้ จังหวัดภูเก็ตให้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งได้มีคำสั่งที่ 5560/2564 ให้ปฏิบัติดังนี้

มาตรการด้านการป้องกันโรค

 1. ให้แต่ละศาลเจ้าจัดพิธีการเป็นการภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี เฉพาะคณะกรรมการที่มีหน้าที่ม้าทรง และผู้เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น ตามที่ผู้บริหารศาลเจ้ากำหนด โดยให้มีมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
 2. ม้าทรงทุกคนและพี่เลี้ยง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในศาลเจ้าทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็ม โดยได้รับการตรวจ (Antigen Test Kits) ATK ก่อนเริ่มวันถือศีลกินผัก 1 วัน และตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 ของการกินผัก

ทั้งนี้ หากพบว่ามีผู้ใดมีอาการเข้าเกณฑ์นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under Investigation: PUI) ให้ไปตรวจที่สถานพยาบาล บริเวณหน้าโรงงานถุงคุกกี้ฝากาว ถุงสบู่และงดร่วมกิจกรรม โดยให้ผู้บริหารศาลเจ้า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบและควบคุมกำกับในกรณีดังกล่าว

 1. ลดขั้นตอนและพิธีกรรมให้เหลือเท่าที่จำเป็น หากมีพิธีกรรมที่จะต้องออกนอกสถานที่ให้ใช้ขบวนรถแทนการเดินเท้า
 2. ลดจำนวนม้าทรงและพี่เลี้ยง ให้ประทับทรงเท่าที่จำเป็น และงดการแสดงอภินิหารของม้าทรง
 3. ให้มีการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ศาลเจ้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ในทุกพิธี ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
 1. ลดจำนวนจุดไหว้ให้เหลือเท่าที่จำเป็นและกำหนดจุดปักธูปสำหรับประชาชนให้อยู่ภายนอกห้อง
  ที่มีอากาศถ่ายเท
 2. ห้ามมิให้ร้านค้าจำหน่ายประทัด (ยกเว้นประทัดแพที่ได้รับอนุญาต) และห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิง และเล่นประทัด ดอกไม้เพลิงอันตราย ตามประกาศของจังหวัดภูเก็ต
 3. การจัดโรงครัว ให้จัดเท่าที่จำเป็น และไม่ควรจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยให้แต่ละศาลเจ้ากำหนดรูปแบบการแจกจ่ายอาหารที่ลดความแออัดและให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้คำแนะนำ ภายใต้การควบคุมกำกับของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ตามผนวก ก แนบท้ายคำสั่งนี้
 4. การรวมกลุ่มกันของทุกกิจกรรม ห้ามรวมกลุ่มเกิน 100 คน ทั้งนี้ ให้รวมทุกประเภท และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

มาตรการควบคุมโรค

 1. กรณีพบผู้ติดเชื้อในบริเวณประกอบพิธีกรรม หรือโรงครัวหรือสถานที่ประกอบอาหาร หรือร้านค้าบริเวณศาลเจ้า ให้สถานพยาบาลในพื้นที่นำตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา และกักตัวผู้สัมผัส ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด แล้วให้ปิดบริเวณนั้น อย่างน้อย 3 วัน เพื่อล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังจากนั้น จึงให้ผู้ปฏิบัติงานชุดใหม่เข้าปฏิบัติงานต่อได้
 2. กรณีพบว่าประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในศาลเจ้าเป็นผู้ติดเชื้อและผลการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ใดในศาลเจ้า/ร้านค้า บริเวณศาลเจ้าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องเข้ารับการกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
 3. กรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วม ให้พิจารณาปรับลดกิจกรรม ลดจำนวนคนเข้าร่วม และหากพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วมให้ยุติการจัดงาน เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ให้ศาลเจ้าทุกแห่งในพื้นที่ที่มีการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)

ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ในแต่ละอำเภอให้อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอของแต่ละอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตามผนวก ข แนบท้ายคำสั่งนี้

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564


0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *